Ledenbrief 2018

Annen, mei 2018.

Aan onze leden.

Hierbij ontvangt u de contributienota voor het jaar 2018 met een ledenbrief. Leden die betalen per
automatische incasso ontvangen uiteraard ook deze ledenbrief.

Voor degenen die automatisch betalen is de contributie een dezer dagen van uw rekening afgeschreven.
Indien u  met een acceptgirokaart betaald, dient u bij betaling altijd het lidnummer of het betalingskenmerk te vermelden.
Ook is het mogelijk om de vereniging te machtigen tot het automatisch afschrijven van de contributie.
Op uw verzoek kunnen wij u een machtigingskaart toesturen. Als u wilt overgaan op automatische afschrijving,
dient u de contributie dit jaar nog te betalen met de acceptgirokaart. Automatische afschrijving gaat dan in per 2019.

Wijzigingen in het gezin (bij geboortes binnen 2 maanden) en adreswijzigingen dienen zo spoedig
mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven of per mail. Niet aangemelde kinderen vallen niet onder
de dekking van de uitvaartvereniging. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor
1 november. Indien er nog premienota’s open staan, dienen deze nog te worden voldaan.

Voor 2018 is de contributie, per lid van 18 jaar en ouder, vastgesteld op € 11,50. Dit geldt bij automatisch incasso.
Bij betaling per acceptgirokaart is de contributie € 14,00 per lid van 18 jaar en ouder.
Heeft men de leeftijd van 85 jaar bereikt, dan is men vrij van het betalen van contributie.

Over de ledenkorting:
Met ingang van 1 januari 2018 is de ledenkorting verhoogd naar € 650,00.Bij het overlijden van een lid
wordt dit in mindering  op de nota. Deze € 650,00 staat voor de diensten van de uitvaartverzorger.
Men kan hierbij denken aan:

  • Het verzorgen van de uitvaart en het regelen van alle nodige formaliteiten.
  • Het kisten en het verzorgen van de overledene.
  • Het vervoer van het sterfhuis naar een aula.
  • Het vervoer van de aula naar crematorium of begraafplaats.
  • Dragers.
  • Klokluiden.

De hoogte van de contributie en ledenkorting worden jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld.

Leden die bij overlijden kiezen voor een andere uitvaartverzorger dan die van de vereniging, kunnen bij
overlijden hiervan melding doen of laten doen bij de vereniging. Indien hierin wordt verzuimd, is de vereniging niet
verplicht om de ledenkorting  te vergoeden. De consequentie is verder dat men bij overlijden meer betaald.

Aangezien alle kosten niet door de vereniging worden gedekt, heeft de vereniging een samenwerkingsverband
met uitvaartverzekering Twenthe waar men zich kan bijverzekeren.

Bij overlijden dient men contact op te nemen met uitvaartverzorging Westera, tel. 0592-543082.
Dit geldt ook voor leden die een aanvullende verzekering hebben bij een andere maatschappij.

Binnenkort kunt u meer informatie vinden op onze vernieuwde website.